De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy- en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt diverse plichten en heeft de patiënt een aantal rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Dit privacy reglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.


Jouw persoonsgegevens

FysioXperience hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FysioXperience houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is, waaronder de AVG. Dit houdt in dat wij:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is onder andere door een wachtwoordbeleid met twee-staps authenticatie op al onze systemen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • onze medewerkers hebben geïnstrueerd over deze Privacy Policy en hoe hiernaar te handelen;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van jouw persoonsgegevens

Wij verwerken jouw gegevens omdat je gebruik wilt maken van onze dienstverlening in de zorg. Wij maken gebruik van de software van ‘SpotOnMedics’ (zie: https://spotonmedics.nl/) om jouw gegevens in te verwerken. De gegevens worden door FysioXperience verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • voor fysiotherapeutische zorgverlening en financiële afhandeling hiervan;
 • wegens wettelijke verplichtingen;
 • geanonimiseerd voor kwaliteitsmanagement;
 • voor ondersteuning en wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, maar alleen indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Je gegevens worden daarvoor geanonimiseerd.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal FysioXperience de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • voor-, achter- en roepnaam;
 • adresgegevens;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • documentnummer en soort identiteitsbewijs;
 • gegevens over jouw gezondheid die relevant zijn voor de hulpvraag waarmee jij bij ons komt;
 • geboortedatum;
 • zorgverzekering;
 • huisarts;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • aantal eerdere fysiotherapiesessies huidig kalenderjaar.

De patiëntgegevens worden minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum bewaard. Wij houden ons hierbij aan de AVG-regelwetgeving.


Jouw rechten

Aangezien wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, heb je diverse rechten:

 • het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden;
 • het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet worden geschaad);
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig is;
 • het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Er wordt alleen gehoor gegeven aan dit verzoek indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijke belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier;
 • het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling of via e-mail (info@fysioxperience.com) kenbaar maken.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontract en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde worden door FysioXperience verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten

De grondslag voor deze persoonsgegevens is: mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FysioXperience de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • voorletters/voornaam;
 • tussenvoegsel(s);
 • achternaam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • organisatie.

Jouw persoonsgegevens worden door FysioXperience opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Inzage in jouw (medische) dossier

Als je een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat jouw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van jouw (medische) geschiedenis. Jouw (medische) geschiedenis staat in je patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat jouw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan jouw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat jij je oude fysiotherapeut hebt gevraagd het dossier over te dragen aan jouw nieuwe fysiotherapeut.

Jouw dossier wordt dan door jouw fysiotherapeut persoonlijk, per aangetekende post of per elektronisch beveiligde zorgmail overgedragen. Je kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heb je altijd recht op inzage in het dossier en op een kopie van je dossier.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Een uitzondering hierop kan de behoefte aan acute zorg zijn. De ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger wordt dan zo spoedig mogelijk om de schriftelijke toestemming gevraagd.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk vervelend. Jij hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Call Now Button